ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

១៣៧
១៣៨
១៤០
១១០
១៣២
១៣៣
១៣៩
១៥៥
១៥៤
១៦០
១៦១
១៦៤